Algemene voorwaarden | Cursus

Bekijk hier de voorwaarden opgesteld door Dokh

Inschrijving

Inschrijving gaat via digitaal via onze website. Je krijgt een bevestiging per e-mail van de cursus waar je je voor hebt ingeschreven. Als de cursus waarop je hebt ingeschreven vol is, wordt je op de wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt deze lijst gebruikt (op volgorde van binnenkomst). Als de wachtlijst erg lang is, overwegen wij het organiseren van een herhaling van de desbetreffende cursus.

Je kunt je doorgaans inschrijven tot twee weken voor de cursusdatum.

Kosten/betaling

De kosten staan vermeld bij de desbetreffende cursussen/scholingen. Op het inschrijfformulier tref je een machtiging aan waarmee je DOKh machtigt twee weken voor de betreffende cursus het inschrijfgeld van de door jou te volgen cursus te incasseren. Indien de incassotermijn afwijkt voor een scholing, zal dit bij de scholing vermeld staan.

Bedenktijd en condities annulering scholing door deelnemer

Na aanmelding via de website geldt een bedenktermijn van 14 dagen, je kunt binnen deze tijd kosteloos annuleren. Deze bedenktijd vervalt indien het eerste lesmoment binnen de 14 dagen bedenktijd plaatsvindt.

Bij annulering

  • tot 3 maanden voor de scholingsdatum worden geen kosten in rekening gebracht;
  • van 3 maanden tot 6 weken voor de scholingsdatum wordt 25% van het volledige scholingsbedrag in rekening gebracht, met een minimum bedrag van € 25,-;
  • binnen 6 weken voor de scholingsdatum wordt het volledige scholingsbedrag in rekening gebracht.

Als datum geldt de datum dat het secretariaat uw schriftelijke annulering ontvangt. Voor buitenlandreizen, cursussen buiten de regio en blokcursussen geldt een andere regeling. Deze worden vermeld bij de desbetreffende scholing op de website. Voor blokcursussen geldt dat je onder bovengenoemde voorwaarden kunt annuleren, echter dit geldt vóór aanvang van de eerste blokcursusdatum. Bij annuleringen ná deze eerste datum wordt het cursusgeld niet gerestitueerd! Als je op één of meerdere cursusdata verhinderd bent of annuleert, zal er geen cursusgeld worden gerestitueerd.

Condities annulering scholing door DOKh en terugstorten gelden

In geval een docent (bijvoorbeeld wegens ziekte) verhinderd is een scholing te geven, zal DOKh alles in het werk stellen een vervangende docent te zoeken. Indien er een ontoereikend aantal deelnemers voor een scholing hebben ingeschreven, kan DOKh besluiten een scholing geen doorgang te laten vinden of de scholing naar een later tijdstip te verzetten. DOKh zal alle betrokkenen (deelnemers, docenten en mogelijke derden) hiervan z.s.m. in kennis stellen.

Indien DOKh genoodzaakt is een scholing te annuleren, kan de deelnemer hier geen rechten aan ontleden. In geval de deelnemer reeds betaald heeft voor de scholing, zal DOKh alle reeds ontvangen deelnemersgelden z.s.m., doch uiterlijk binnen 10 dagen, aan de deelnemer terugstorten.

Geheimhoudingsplicht

Alle in de scholingen behandelde documentatie, informatie en gebruikte materialen worden door alle partijen (deelnemers, organisatie, docenten en eventuele derden) vertrouwelijk behandeld. Hiermee wordt de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd.

Copyright

Op alle door DOKh verstrekte materialen (zowel op papier, digitaal of via de website) rust eigendomsrecht. Alle genoemde documentatie is en blijft eigendom van DOKh en mag geenszins worden vermenigvuldigd.

Reis-/annuleringsverzekering

Wij adviseren je voor de nascholingsreizen een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

Scholingsaftrek

De scholingsaftrek over cursusgelden, betaald vanaf 1 januari 2004, bedraagt 100%. In het honorarium van de huisarts is standaard een onkostenvergoeding deskundigheidsbevordering opgenomen van ca. € 2.635,00 (voor een modale praktijk), exclusief FTO.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.