Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer Zusters@work, handelend inzake arbeidsbemiddeling, gevestigd te Heiloo, KvK 55613268. Opdrachtgever wordt aangeduid als iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer. Onder kandidaat wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die door Zusters@work zal kunnen worden voorgedragen om een arbeidsovereenkomst, of een overeenkomst van opdracht aan te gaan met opdrachtgever.

2. Totstandkoming bemiddelingsopdracht

In overleg met een adviseur van Zusters@work kan de opdrachtgever bepalen of hij opdrachtnemer wilt inschakelen voor het vinden van personeel. Het vinden van personeel gaat op basis van no cure, no pay. Pas op het moment dat de opdrachtgever bij de adviseur van opdrachtnemer aangeeft dat hij de voorgestelde kandidaat in dienst wilt nemen, worden de vooraf afgesproken tarieven in rekening gebracht.

3. Offerte

3.1 Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Offertes hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van een maand.
3.2. Aanvaarding van de offerte en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van opdrachtgever. Dit kan blijken uit het feit dat hij zijnerzijds uitvoering geeft aan der overeenkomst, of dit blijkt uit een bevestiging van de zijde van Zusters@work, welke bevestiging niet door opdrachtgever binnen een termijn van 3 dagen is weersproken.
3.3. Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de offerte, indien een kandidaat van opdrachtnemer verschijnt op een gesprek tussen opdrachtgever en kandidaat.
3.4 Alle genoemde kosten en bedragen in offertes en contracten zijn exclusief BTW tenzij dit ander is aangegeven.

WERVING EN SELCTIE

4. Werving en selectiefee

4.1 In geval van succesvolle bemiddeling door opdrachtnemer wordt er een bemiddelingsfee berekend. Bij een directe indiensttreding van de kandidaat bij de opdrachtgever hanteert Zusters@work een eenmalige of maandelijkse werving- en selectiefee, die vooraf is afgesproken.
4.2 Mocht de kandidaat om welke reden dan ook tijdens zijn/haar proeftijd niet bevallen, of zelf besluiten de dienstbetrekking te beëindigen, dan treedt voor opdrachtnemer de garantieregeling in werking (alleen geldig bij de eenmalige werving- en selectiefee). Bij de eenmalige werving- en selectiefee is de factuur in twee termijnen opgesplitst. De eerste 50% van het bedrag wordt gefactureerd op de eerste werkdag van de kandidaat en de andere 50% wordt na de proeftijd gefactureerd. Mocht de kandidaat om tijdens zijn/haar proeftijd niet bevallen, of zelf besluiten de dienstbetrekking op te zeggen, dan heeft opdrachtnemer de inspanningsverplichting om binnen drie maanden een andere passende kandidaat te vinden. Mocht dit opdrachtnemer niet binnen drie maanden lukken dan wordt de helft van de werving- en selectie fee voor de opdrachtgever kwijtgescholden.

UITZENDEN EN TIJDELIJKE INHUUR

5. Uitzenden

De opdrachtgever is op zoek naar vast personeel, maar wil/ kan niet direct de kandidaat in dienst nemen. De kandidaat zal dan minimaal de eerste 1040 declarabele uren in dienst zijn bij Zusters@work. Zusters@work is dan verantwoordelijk voor alle werkgeverslasten. De opdrachtgever betaalt alleen het vooraf afgesproken uurtarief voor de gewerkte uren. Dit uurtarief is altijd exclusief reiskosten en exclusief BTW. Na 1040 gewerkte uren kan de kandidaat geheel kosteloos in dienst worden genomen door de opdrachtgever. Indien de kandidaat eerder wordt overgenomen dan 1040 uur, wordt 30% van het vooraf afgesproken uurtarief berekend over het aantal resterende uren. Zusters@work werkt samen met een Payroll bureau.

6. Tijdelijke inhuur

De opdrachtgever is op zoek naar tijdelijk personeel, en heeft geen intentie om de kandidaat na een tijdelijke periode vast in dienst te nemen. De kandidaat zal gedurende, een vooraf afgesproken periode, in dienst zijn bij Zusters@work, en werkzaam zijn bij de opdrachtgever. Zusters@work is dan verantwoordelijk voor alle werkgeverslasten. De opdrachtgever betaalt alleen het vooraf afgesproken uurtarief voor de gewerkte uren. Dit uurtarief is altijd exclusief reiskosten en BTW. De kandidaat kan na de gedetacheerde periode niet in vaste dienst worden genomen door de opdrachtgever. Wil de opdrachtgever toch de kandidaat in vaste dienst nemen, dan zal er een overname fee in rekening worden gebracht. Dit is afhankelijk van het aantal uren dat de kandidaat tijdelijk is ingezet.

7. Dagelijkse leiding

De kandidaat zal gedurende de opdracht bij de opdrachtgever de werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

8. Boeteclausule

8.1 Alle door opdrachtnemer voorgestelde kandidaten kunnen niet zonder tussenkomst van Zusters@work in diensttreden bij de opdrachtgever. Op het moment dat een opdrachtgever van opdrachtnemer een door Zusters@work voorgestelde kandidaat in dienst neemt of op een andere manier een samenwerking aangaat, wordt hier automatisch een werving- en selectie fee voor in rekening gebracht en een boete van € 5.000,00 (exclusief BTW). Opdrachtgever en kandidaat kunnen gedurende 12 maanden niet zonder tussenkomst van opdrachtnemer een arbeidsrelatie met elkaar aangaan. Deze 12 maanden gaan in vanaf het moment dat de kandidaat voor het eerst schriftelijk wordt voorgesteld bij de opdrachtgever.
8.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde kandidaten zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

9. Facturering

9.1 De kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd. De door Zusters@work ingediende facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Het postadres en de contactpersoon zoals is afgesproken, zullen worden gebruikt voor de toezending van factuur; als er ten behoeve van uw interne verwerking andere en/of aanvullende gegevens gebruikt dienen te worden, gelieve opdrachtnemer deze dan zo snel mogelijk te willen meedelen.
9.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 2%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Dit geldt voor alle kosten die Zusters@work normaal in rekening brengt aan opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet, niet volledig of niet deugdelijk uitvoeren van opdrachten of verstrekken van adviezen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. In dat geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht over de periode, beperkt tot de laatste zes maanden.

11. Geheimhouding

Partijen zijn over een weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

12. CAO loonsverhogingen

Zusters@work is verplicht om initiële loonsverhogingen conform CAO door te voeren aan de kandidaat. De tarieven zullen hierop aangepast worden voor de opdrachtgever. Dit wordt vooraf aangekondigd.

13. Risico- inventarisatie en evaluatie

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor opstellen en uitvoeren van het risico- inventarisatie en evaluatie beleid (RI&E), en de kandidaat hierover te informeren in het belang voor de veiligheid van de kandidaat.

14. Inwerktreding

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 31 januari 2023 en vervangen daarmee alle eerdere Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.

Let op! Vanaf 1 januari 2020 verandert de wet en bent u verplicht om de kandidaat een transitievergoeding te betalen als de opdracht wordt beëindigd. Lees meer over de WAB, wat verandert er voor u?. Daarnaast hebben alle uitzendkrachten per 1 januari 2023 recht op een eindejaarsuitkering die, qua hoogte, tijdstip en voorwaarden, gelijk is als de vaste medewerkers die onder dezelfde CAO vallen. Deze worden aan het einde van het jaar doorberekend aan de opdrachtgever.